Közlemény

A 2019. november 5-én, a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Polgármesteri Hivatal (1173 Budapest XVII., Pesti út 165.) épületében készült Jegyzőkönyv 8. pontjában foglaltak szerint a tárgyi eszközök listáján szereplő tárgyak átadásának határideje 2019. november 15.Az állagrendezés során az alábbiakat állapítottam meg:― A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és az **Aradi Vértanúk Öröksége Egyesület **között 2007 márciusában megkötött Támogatási Szerződés alapján, az ArtHour Net Kft.-nél 2007 júliusában beüzemelt a www.leki17.hu honlap.― Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat az **Aradi Vértanúk Öröksége Egyesület **részére a kezdeti időkben folyamatos támogatást nyújtott.― 2008. június 13-án Fohsz Tivadar alpolgármester úrhoz írott levél alapján, Dessewffy Zsolttal kötött Társadalmi megbízási szerződés alapján határozatlan időre szóló szerződés született, melynek alapján a technikai eszközöket a honlap üzemeltetéséhez a ** Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat **biztosítja – kezdetben a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat éves nemzetiségi pályázatainak eszközbeszerzési keretéből, a későbbiekben saját forrás is bevonásra került.― A Társadalmi megbízási szerződés 5. pontja alapján a Megbízott a honlap szerkesztését társadalmi munkában vállalja, a Megbízó a Megbízott részére a technikai feltételeket biztosítja. Az elmúlt 2008-2019. közötti időszakban számos technikai eszköz került beszerzésre a mobil szerkesztőség részére, tárgyi eszköz – elektrotechnikai és informatikai eszközök – átadásával.― Az elmúlt időszakban, 11. év alatt kb. ((11 év x 12 hónap x 20 óra) + 9 hó x 20 óra)) x 3000 Ft = 8,5 millió Ft társadalmi munkára került sor a Megbízott részéről, melynek ellenértékeként a Megbízó részéről a technikai eszközök biztosítása történt, a megbízott által történő írásbeli átvétel alapján. (A megadott érték a Megbízott által történő utólagos árkalkulációja alapján eltérhet.)― Szóbeli megállapodás alapján a beszerzett tárgyi eszközök – informatikai eszközök és berendezések – a Megbízó állagában maradnak azzal a kikötéssel, hogy az értékcsökkenési leírására vonatkozó szabályok alapján, a tárgyi eszköz 0-ra írása esetén a Megbízott birtokában maradhatnak*,**.― A számítástechnikai eszközök, szoftverek értékcsökkenési kulcsa 33 %, ennek alapján a 3 évnél régebbi, elhasználódott eszközök a Megbízott birtokába kerülnek. Ezek átadására a honlap 2019. szeptember 13.-ig történő folyamatos üzemeltetése miatt nem került sor.― A beszerzett eszközök számlabizonylatainak másolatait a dokumentáció tartalmazza.― A www.leki17.hu honlap működtetésével kapcsolatosan beszerzett tárgyi eszközök listáját mind a 2019. november 5-én készült Jegyzőkönyv, mind pedig a csatolt táblázat tartalmazza.― A becsatolt dokumentumok alapján az állagrendezés a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat feladata.Budapest, 2019. november 11.BUSKÓ ANDRÁSMEGJEGYZÉS:

  • A vállalkozások által azonnal költségként el nem számolható különböző vagyoni elemek, beruházások értékcsökkenési leírására vonatkozó szabályok az e körbe tartozó egyes elemekre eltérő mértékű kulcsok alkalmazását írják elő, adott esetben eltérő feltételekkel. A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény tételesen határozza meg az egyes tárgyi eszköz csoportok tekintetében a vállalkozások társasági adóalapjának számításakor alkalmazandó éves értékcsökkenési százalékokat, melyekből visszaszámíthatók az adótörvény által elfogadott hasznos élettartamok. Természetesen a számviteli nyilvántartásokban alkalmazott értékcsökkenési kulcsok eltérhetnek az adótörvényben megadottaktól, a vállalkozónak eszközönként magának kell meghatároznia az eszközök terv szerinti értékcsökkenését. Az adótörvény által meghatározott értékcsökkenési kulcsok a következők: Számítástechnikai eszközök, szoftverek 33 %

** A mérlegérték kiszámítása tehát a kezdeti és aktualizált (esetleges értéknövelő felújításokat is magába foglaló) bekerülési érték mellett az elhasználódás (értékcsökkenés) kalkulációját is igényli. A tervezett értékcsökkenés meghatározásakor több szempontot kell mérlegelni: a várható használati időt, a fizikai elhasználódást és a technikai avulást, a tevékenységre jellemző körülményeket és a hasznos élettartam végén várható maradványértéket.Az ügy kivizsgálása során az alábbi jogszabályokat vettem alapul:

– 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól

  • **2000. évi C. törvény a számvitelről **
  • 2012. évi LXIII. törvény ma közadatok újrahasznosításáról
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • **2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól **
  • 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
  • 2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról

Kapcsolódó:

Buskó András